Co je nového?

Zásady participativního rozpočtu pro rok 2023

I. Obecné

 1. Společný projekt Zastupitelstva městského obvodu Ostravy-Jih (dále jen obvod) a obyvatel obvodu je označen jako „Participativní rozpočet“ (dále jen PR).
 2. Finanční částka vyčleněná v rámci rozpočtu městského obvodu, která bude určena na Projekty PR (dále jen Projekt), je stanovena ve výši 13 000 000 Kč včetně DPH.
 3. Pro účely PR bude obvod rozdělen do čtyř oblastí (dále jen Částí):
  1. Bělský Les a Dubina
  2. Hrabůvka
  3. Výškovice
  4. Zábřeh
 4. Stanovuje se, že maximální cena za realizaci Projektu činí 3 000 000 Kč včetně DPH.
 5. Návrhy Projektů určených k realizaci z PR (dále jen Návrhy) musí mít lokální charakter a musí se týkat především obyvatel Části, na jejímž území mají být realizovány.
 6. Etapy PR:
  1. Informování obyvatel městského obvodu o PR – únor až duben,
  2. Podávání Návrhů – květen až červen,
  3. verifikace a zhodnocení Návrhů Úřadem městského obvodu Ostrava-Jih – červenec až srpen,
  4. veřejná prezentace a diskuze nad předloženými Návrhy – září až říjen,
  5. výběr Návrhů hlasováním obyvatel – říjen, listopad
  6. vyhodnocení celého procesu a alokace financí do rozpočtu pro rok 2024 – prosinec.
 7. Termíny pro realizaci jednotlivých aktivit (veřejná setkání, termíny pro hlasování atp.) budou stanoveny v návaznosti na kapacity vhodných míst Koordinátorem projektu participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (dále jen Koordinátor).
 8. Podá-li autor souběžně Návrh i do dotačního programu statutárního města Ostravy na podporu projektů ve veřejném prostoru, a to kdykoliv v průběhu daného ročníku PR, je povinen tuto skutečnost oznámit Koordinátorovi.

II. Informování obyvatel městského obvodu o PR

 1. Informování obyvatel městského obvodu Ostrava-Jih probíhá průběžně po celý rok. Klíčová je první fáze, kdy bude využito všech prostředků, které má městský obvod k dispozici, aby informoval o zahájení PR takovým způsobem, který bude motivovat obyvatele obvodu k účasti v PR.
 2. Informování proběhne prostřednictvím tištěných médií (Jižních listů, letáků a plakátů), elektronických médií (webových stránek městského obvodu – www.ovajih.cz, webu www.nasjih.cz, facebooku městského obvodu a PR na sociálních sítích), dalších organizací a informativních veřejných setkáních.
 3. V rámci Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih (dále jen Úřad) je vytvořeno Kontaktní místo, které v průběhu realizace projektu PR:
  1. poskytuje informační materiály a konzultace k PR,
  2. distribuuje tištěné a elektronické podklady pro podání Návrhů,
  3. slouží jako místo pro podávání Návrhů.
 4. Za informování je primárně zodpovědný Koordinátor, který na informační kampani spolupracuje s Politickým garantem PR a tiskovým mluvčím Úřadu.

III. Podávání Návrhů obyvateli

Podávání Návrhů se řídí následujícími pravidly:

 1. Návrh může podat každá fyzická osoba, která dovršila 16 let a má vztah k městskému obvodu. Nemusí se jednat o osobu, která má v městském obvodu trvalé bydliště.
 2. Návrh musí podpořit písemně na formuláři alespoň 15 obyvatel městského obvodu ve věku dovršených 16 let.
 3. Návrh se musí vztahovat k jedné z Částí (musí být možné jej na území Části lokalizovat).
 4. Každý obyvatel může podat i podpořit více než jeden Návrh, přičemž může jít i o Návrhy, které mají shodný či obdobný obsah, avšak jsou lokalizovány do jiné Části.
 5. Návrh se podává na předepsaném formuláři (příloha „Formulář“). Součástí Návrhu je:
  1. Název,
  2. anotace Návrhu (max. 200 znaků),
  3. popis Návrhu,
  4. charakteristika využitelnosti Návrhu obyvateli příslušné Části,
  5. místo realizace návrhu (včetně přesného určení nemovitosti, na které má být Návrh realizován),
  6. položkový rozpočet (včetně započtení 5 % z předpokládané hodnoty realizace investičního Návrhu určené na následnou udržitelnost Návrhu),
  7. podpisový arch (či jeho elektronickou kopii) dokládající podporu alespoň 15 dalších obyvatel městského obvodu starších 16 let,
  8. ilustrační obrázek určený k prezentaci Návrhu na webu PR, jehož autorem je předkladatel Návrhu nebo k němu má autorská práva.
  9. v případě investičního Návrhu rovněž mapu a situační nákres místa kde se má Návrh realizovat, přičemž musí být realizován na pozemcích svěřených městskému obvodu, které nejsou dotčeny právním vztahem dalšího subjektu nezapisovaným do katastru nemovitostí (nájem, výpůjčka) nebo jiným věcným právem, které by bránilo realizaci Návrhu,
  10. datum zpracování Návrhu.
 6. Návrh musí splňovat následující podmínky:
  1. musí být realizovatelný během 12 měsíců, bude-li jeho realizace vyžadovat územní rozhodnutí či stavební povolení nebo jiné povolení stavebního úřadu (např. územní souhlas, ohlášení) během 18 měsíců,
  2. jeho realizace musí být v kompetenci městského obvodu,
  3. musí být realizován na pozemku ve výlučném vlastnictví statutárního města Ostravy svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, který není dotčen jiným majetkovým či jiným právním vztahem dalšího subjektu s výjimkou věcných práv týkajících se vedení inženýrských sítí (realizace na pozemku, jehož je statutární město Ostrava podílovým spoluvlastníkem je vyloučena) a s výjimkou pozemků užívaných příspěvkovou organizací zřízenou městským obvodem pokud s Návrhem příslušná příspěvková organizace nevysloví souhlas, přičemž v tomto případě musí být zaručeno, že Návrh po jeho realizaci bude moct být užíván veřejností
  4. odhadované náklady na realizaci nesmí přesáhnout prostředky vyhrazené pro danou Část,
  5. nemůže směřovat do vyloučené skupiny Návrhů. Vyloučeny jsou Návrhy, jejichž předmětem je poskytnutí finančního daru z rozpočtu městského obvodu a které jsou v rozporu s dlouhodobým strategickým záměrem městského obvodu Ostrava-Jih či statutárního města Ostravy nebo ty, v jejichž rámci by mělo dojít k úpravám, opravám a investicím do:
   1. bytového fondu svěřeného městskému obvodu Ostrava–Jih,
   2. místních komunikací III. třídy (obslužné komunikace sloužící pro motorovou dopravu, ulice, parkoviště, zastávky MHD) nebo veřejně přístupných účelových komunikací, byť by byla jejich správa svěřena městskému obvodu,
   3. místních komunikací IV. třídy (chodníky, cyklostezky) včetně jejich součástí a příslušenství, byť by byla jejich správa svěřena městskému obvodu, pokud vybudování přístupového chodníku není jen dílčí součástí Návrhu, jehož celková hodnota nepřekročí 20 % z celkových odhadovaných nákladů.
 7. Termín přijímání Návrhů je stanoven na období od 1. května do 30. června příslušného kalendářního roku. Tato informace bude zveřejněna prostřednictvím informačních prostředků uvedených v Článku II odst. 2 těchto Zásad.
 8. Formulář s Návrhem se podává následujícím způsobem:
  1. písemnou formou na adresu: Horní 791/3, 700 30, Ostrava-Hrabůvka (bude-li projekt doručován v obálce, viditelně ji označte textem PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET),
  2. elektronicky e-mailem, na elektronickou adresu koordinátora projektu nebo na adresu podatelny (posta@ovajih.cz),
  3. elektronicky prostřednictvím webového formuláře umístěného na stránkách www.nasjih.cz.
 9. V případě elektronického podání je nutné povinné přílohy naskenovat a připojit k elektronickému podání.
 10. Formuláře budou dostupné v elektronické verzi na internetové stránce www.nasjih.cz, budou otištěny ve zpravodaji městského obvodu Jižní listy pro měsíc duben příslušného kalendářního roku, a bude možné si je vyzvednout na Kontaktním místě.
 11. Ověření majetkoprávních vztahů umožňují veřejně dostupné on-line databáze katastrálního úřadu - http://nahlizenidokn.cuzk.cz. Informace o tom, zda je nemovitost, na které má být Návrh realizován, dotčena právním vztahem nezapsaným do katastru nemovitostí (nájem, výpůjčka apod.) poskytne Koordinátor.
 12. Koordinátor provádí formální kontrolu odevzdaných projektů. Tzn. zejména kontrolu uvedení všech údajů ve formuláři, doložení podpory 15 obyvatel, přiložení všech povinných příloh a ověření majetkových poměrů nemovitostí, na nichž má být projekt realizován.
 13.  V případě chybějících formálních náležitostí Návrhu bude do 7 dnů od odevzdání předkladatel vyzván k jejich odstranění.
 14. Nebudou-li nedostatky odstraněny do 14 dnů od data výzvy, bude Návrh odmítnut.

IV. Verifikace a zhodnocení návrhů projektů obyvatel Úřadem

 1. Po formální kontrole Návrhu Koordinátorem bude předán k obsahové kontrole odborům Úřadu.
 2. Odbory Úřadu provedou kontrolu realizovatelnosti Návrhu, přičemž se zaměří na popis aktivit a jim odpovídajícího návrhu rozpočtu Návrhu. Znamená to zejména:
  1. realizovatelnost v horizontu 12 měsíců, bude-li jeho realizace vyžadovat územní rozhodnutí či stavební povolení nebo jiné povolení stavebního úřadu (např. územní souhlas, ohlášení) tak během 18 měsíců,
  2. realizace je v pravomoci městského obvodu,
  3. majetkové poměry vztahující se k pozemku, na němž má být Návrh realizován,
  4. realizaci nebrání jiné (strategické) aktivity městského obvodu Ostrava-Jih či statutárního města Ostravy,
  5. rozpočet přibližně odpovídá navrhovaným aktivitám. Bude-li zjištěn rozdíl mezi rozpočtem uvedeným v Návrhu a odhadovaným Úřadem, bude Navrhovatel kontaktován za účelem odstranění rozporů. V případě, že nebude možné dosáhnout shody, budou nadále u Návrhu uváděny náklady odhadované Úřadem (tzv. odhadované náklady).
 3. Na základě tohoto posouzení budou Návrhy rozděleny do tří skupin:
  1. realizovatelné v podobě navržené Navrhovatelem,
  2. realizovatelné v případě dílčích úprav (např. změně aktivit a snížení nákladnosti),
  3. nerealizovatelné.
 4. O zhodnocení a stanoviscích k Návrhům budou Navrhovatelé informováni prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v Návrhu, a to do nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku.
 5. V případě Návrhů zařazených ve skupině dle bodu 3) písm. b) tohoto článku je Koordinátor odpovědný za další komunikaci s Navrhovatelem a nabídnutí mu možnosti konzultovat a upravit daný Návrh tak, aby se stal realizovatelným. V případě, že Navrhovatel nebude souhlasit s úpravou Návrhu do podoby, která by umožňovala realizaci v souladu s těmito Zásadami, bude Návrh přeřazen do skupiny dle bodu 3) písm. c) tohoto článku. Ostatní Návrhy budou zařazeny do hlasování.
 6. Konzultace nad Návrhy musí být ukončeny a uzavřeny tak, aby finální Návrhy mohly být prezentovány během následující fáze.

V. Veřejná prezentace a diskuze nad předloženými Návrhy

 1. Prezentace všech Návrhů, které prošly formálním hodnocením, proběhne formou minimálně jednoho Veřejného setkání. Toto slouží k dialogu a diskuzi nad předloženými Návrhy.
 2. Veřejné setkání se bude konat v pracovní den měsíce září nebo října příslušného kalendářního roku, a to v odpoledních hodinách v prostorách přístupných široké veřejnosti, a/nebo může proběhnout v on-line formě.
 3. Veřejné setkání bude svoláno nejpozději 10 dní před jeho konáním a to alespoň jedním z následujících způsobů:
  1. zveřejněním na internetových stránkách www.ovajih.cz a www.nasjih.cz,
  2. zveřejněním na facebookovém profilu městského obvodu a PR,
  3. pozváním jednotlivých Navrhovatelů prostřednictvím emailu nebo telefonicky,
 4. Veřejné setkání je organizováno Koordinátorem za přítomnosti zaměstnanců Úřadu. Průběh veřejného setkání umožní účastníkům především:
  1. seznámit širokou veřejnost s jednotlivými Návrhy, které budou zařazeny do hlasování,
  2. diskuzi nad jednotlivými Návrhy a projednání případných změn Návrhu.
 5. V případě, že se Navrhovatel nebude moci zúčastnit Veřejného setkání, bude při prezentaci svého Návrhu zastoupen Koordinátorem.
 6. Návrh je možné stáhnout (odvolat) nejpozději do 31. srpna kalendářního roku.
 7. Všechny realizovatelné Návrhy zařazené do hlasování budou Úřadem prezentovány stejným způsobem, a to zveřejněním:
  1. na internetových stránkách www.ovajih.cz a www.nasjih.cz,
  2. na facebookovém profilu městského obvodu a PR,
  3. ve zvláštní příloze zpravodaje městského obvodu Jižní listy,
   přičemž bude vždy dodrženo pořadí, ve kterém byly Návrhy v jednotlivých Částech podány.
 8. Popis Návrhu prezentovaného dle tohoto odstavce obsahuje název, místo realizace Návrhu, krátkou charakteristiku záměru, předpokládaný rozpočet a ilustrativní fotografii.

VI. Výběr Návrhů hlasováním obyvatel

 1. Hlasování o Návrzích bude vyhlášeno ne dříve než 15 dní a nejpozději do 45 dnů od jejich zveřejnění.
 2. Hlasování probíhá výlučně v elektronické podobě.
 3. Městský obvod zřídí minimálně jedno veřejné hlasovací místo, na kterém mohou v pracovní dny a v určené době hlasovat obyvatelé městského obvodu.
 4. Pravidla pro hlasování:
  1. hlasování se zúčastní občané, kteří v městském obvodu žijí, studují, pracují nebo zde tráví volný čas, a kteří v poslední den hlasování dovršili 16 let,
  2. hlasování je tajné nikoliv anonymní,
  3. při hlasování bude využit takový volební algoritmus, který umožní distribuci kladných i záporných hlasů mezi jednotlivé návrhy v poměru 2:1, avšak konkrétní počet hlasů bude stanoven na základě počtu návrhů, o kterých se bude hlasovat,
  4. hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné projekty, přičemž jednomu projektu lze přidělit maximálně jeden hlas.
 5. Výsledky hlasování budou zpracovány pro každou Část následujícím způsobem:
  1. sečtou a odečtou se všechny hlasy pro jednotlivé Návrhy,
  2. na základě získaných hlasů sestaví výsledkový žebříček (dále jen žebříček) pro všechny Návrhy zařazené do hlasování,
  3. z takto sestaveného žebříčku budou vyřazeny Návrhy, u kterých je součet kladných a záporných hlasů záporný,
  4. nejúspěšnější Návrh z každé Části bude vybrán mezi Návrhy určené k realizaci, přičemž nejúspěšnějším Návrhem je Návrh, který získal v příslušné části nejvyšší počet hlasů,
  5. z ostatních Návrhů, o nichž bylo hlasováno, budou realizovány Návrhy na základě počtu obdržených hlasů bez ohledu na Část, ve které byly podány, a to v pořadí od Návrhu, který získal nejvíce hlasů až do vyčerpání přidělených finančních prostředků,
  6. pokud finanční prostředky nedostačují na realizaci následujícího Návrhu v žebříčku, bude se realizovat takový následující Návrh, který bude pokryt zbývající finanční částkou, pokud se takový návrh nebude nacházet v poslední třetině žebříčku nebo pokud nebudou v jeho případě negativní hlasy převažovat nad hlasy pozitivními, přičemž třetinou se rozumí celkový počet Návrhů, o nichž bylo hlasováno, vydělený třemi a zaokrouhlený na celé číslo dolů,
  7. pokud získají dva či více Návrhů stejný počet bodů, realizuje se ten s nejnižším rozpočtem,
  8. v rámci daného ročníku PR mohou být vybrány maximálně 2 Návrhy umístěné na pozemek/pozemky svěřené nebo vypůjčené příspěvkové organizaci zřízené městským obvodem Ostrava-Jih. V případě, že by podle počtu získaných hlasů měl být realizován i další výše uvedený Návrh, bude automaticky nahrazen dalším Návrhem v pořadí.
 6. Výstupem hlasování jsou Výsledky hlasování, které obsahují:
  1. počet hlasujících a počet platných hlasů odevzdaných v rámci hlasování,
  2. počet kladných i záporných hlasů přidělených všem Návrhům a výsledné pořadí všech Návrhů,
  3. seznam Návrhů doporučených k realizaci v následujícím kalendářním roce, včetně finančních prostředků jim přidělených.
 7. Na základě Výsledů hlasování je sestaven seznam vítězných Návrhů k realizaci. Seznam vítězných Návrhů je zveřejněn:
  1. na internetových stránkách www.ovajih.cz a www.nasjih.cz,
  2. na facebookovém profilu městského obvodu a PR,
  3. ve zpravodaji městského obvodu Jižní listy.
 8. Návrhy určené k realizaci se stávají Projekty participativního rozpočtu pro následující kalendářní rok.

VII. Vyhodnocení celého procesu a alokace financí do rozpočtu

 1. Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih schválí alokaci vyčleněné částky na realizaci Projektů v následujícím kalendářním roce v rámci schvalování návrhu rozpočtu městského obvodu.
 2. Hodnocení procesu se zaměří především na vyhodnocení těchto Zásad z hlediska:
  1. zvolených postupů pro vstup veřejnosti do rozhodování,
  2. kvalitu jednosměrných toků informací – informační kampaně,
  3. kvalitu nástrojů sloužících pro konzultaci a spolurozhodování - veřejná setkání, konzultace s Úřadem,
  4. kvality řízení procesu a kapacit Úřadu pro realizaci dalšího ročníku PR.
 3. Vítězné Projekty vybrané obyvateli městského obvodu v rámci PR sledují a administrují při jejich realizaci příslušné odbory Úřadu.

Hodnocení každého ročníku PR proběhne ve spolupráci s Úřadem, Navrhovateli a obyvateli městského obvodu a zohlední jejich stanoviska a připomínky. Připomínky budou přijímány Koordinátorem v písemné i elektronické podobě.

VIII. Hlasování o investičních záměrech městského obvodu

 1. Součástí hlasování obyvatel o Návrzích zařazených do PR může být i spolurozhodování o investičních záměrech obvodu.
 2. O výběru a zařazení investičního záměru do hlasování rozhoduje Rada městského obvodu Ostrava-Jih nejpozději do 31. srpna daného kalendářního roku.
 3. Pravidla pro hlasování:
  1. hlasování se zúčastní občané, kteří v městském obvodu žijí, studují, pracují nebo zde tráví volný čas, a kteří v poslední den hlasování dovršili 16 let,
  2. hlasování je tajné nikoliv anonymní,
  3. při hlasování bude využit takový volební algoritmus, který umožní distribuci kladných i záporných hlasů mezi jednotlivé návrhy v poměru 2:1. Hlasující bude mít k dispozici vždy 2 kladné a 1 záporný hlas,
  4. hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné projekty, přičemž jednomu projektu lze přidělit maximálně jeden hlas,
  5. hlasy přidělené investičním záměrům se neodečítají od hlasů, které lze udělit Návrhům v PR. Rovněž nedochází k jakémukoliv ovlivňování částky alokované pro realizaci Návrhů z PR,
  6. hlasování o investičních záměrech obvodu není podmínkou pro hlasování v PR a naopak.